JKBOSE question papers

JKBOSE QUESTION PAPERS

Welcome to jkboseonline.com.

It is not an official website.

 
Class-10 Final-Papers

 

JK-BOSE-CLASS-10-ENGLISH-5500-A-2021

JK-BOSE-CLASS-10-ENGLISH-5500-B-2021

JK-BOSE-CLASS-10-SCIENCE-5505-C-2021

JK-BOSE-CLASS-10-SOCIAL-SCIENCE-5504-A-2021

JK-BOSE-CLASS-10-SOCIAL-SCIENCE-55-4-B-2021

JK-BOSE-CLASS-10-URDU-5501-B-2021

JK-BOSE-CLASS-10-URDU-5501-C-2021

JK-BOSE-CLASS-10-URDU-2301-C-2020

JK-BOSE-CLASS-10-ENGLISH-2300-B-2020

JK-BOSE-CLASS-10-MATHEMATICS-2303-A-2020

JK-BOSE-CLASS-10-MATHEMATICS-2303-B-2020

JK-BOSE-CLASS-10-MATHEMATICS-2303-C-2020

JK-BOSE-CLASS-10-SCIENCE-1605-A-2020

JK-BOSE-CLASS-10-SCIENCE-2205-Y-2020

JK-BOSE-CLASS-10-SCIENCE-2305-A-2020

JK-BOSE-CLASS-10-SCIENCE-2305-B-2020

JK-BOSE-CLASS-10-SCIENCE-2602-2020

JK-BOSE-CLASS-10-SOCIAL-SCIENCE-1604-A-2020

JK-BOSE-CLASS-10-SOCIAL-SCIENCE-2304-B-2020

JK-BOSE-CLASS-10-SOCIAL-SCIENCE-2304-C-2020

JK-BOSE-CLASS-10-URDU-2301-A-2020

10th urdu question paper 2020 jkbose
JK-BOSE-CLASS-10-URDU-2301-B-2020

 


JK-BOSE-CLASS-10-ENGLISH-22100-Y-2019

JK-BOSE-CLASS-10-ENGLISH-24700-X-2019

JK-BOSE-CLASS-10-MATHEMATICS-22103-X-2019

JK-BOSE-CLASS-10-MATHEMATICS-24603-Y-2019

JK-BOSE-CLASS-10-MATHEMATICS-24603-Z-2019

JK-BOSE-CLASS-10-SCIENCE-24605-Y-2019

JK-BOSE-CLASS-10-SCIENCE-24705-X-2019

JK-BOSE-CLASS-10-SCIENCE-24705-Y-2019

JK-BOSE-CLASS-10-SCIENCE-24605-Z-2019

JK-BOSE-CLASS-10-SCIENCE-24705-Z-2019

JK-BOSE-CLASS-10-SOCIAL-SCIENCE-24604-X-2019

JK-BOSE-CLASS-10-SOCIAL-SCIENCE-24604-Y-2019

JK-BOSE-CLASS-10-URDU-24601-Y-2019

JK-BOSE-CLASS-10-URDU-24701-X-2019

JK-BOSE-CLASS-10-URDU-24701-Y-2019


JK-BOSE-CLASS-10-HINDI-17002-Y-2018

JK-BOSE-CLASS-10-SCIENCE-17005-X-2018

JK-BOSE-CLASS-10-SCIENCE-20205-C-2018

JK-BOSE-CLASS-10-SOCIAL-SCIENCE-20204-C-2018

JK-BOSE-CLASS-10-SOCIAL-SCIENCE-20405-2018

JK-BOSE-CLASS-10-URDU-20201-B-2018

JK-BOSE-CLASS-10-ENGLISH-17500-A-2018

JK-BOSE-CLASS-10-MATHEMATICS-20203-A-2018

JK-BOSE-CLASS-10-SCIENCE-17505-C-2018

JK-BOSE-CLASS-10-ENGLISH-12500-Y-2017

JK-BOSE-CLASS-10-SCIENCE-12504-X-2017

JK-BOSE-CLASS-10-SCIENCE-12504-Y-2017

JK-BOSE-CLASS-10-SOCIAL-SCIENCE-15105-C-2017

JK-BOSE-CLASS-10-URDU-15115-A-2017

JK-BOSE-CLASS-10-SCIENCE-8704-A-2016

JK-BOSE-CLASS-10-SOCIAL-SCIENCE-7805-A-2016

JK-BOSE-CLASS-10-URDU-8701-C-2016

JK-BOSE-CLASS-10-SOCIAL-SCIENCE-10905-O-2016

JK-BOSE-CLASS-10-MATHEMATICS-6303-B-2015

JK-BOSE-CLASS-10-SCIENCE-6304-A-2015

JK-BOSE-CLASS-10-SOCIAL-SCIENCE-6305-B-2015

jkbose old papers class 10 urdu
jkbose old papers of 10th class 2020
10th urdu question paper 2020 jkbose
jkbose class 10th science paper 2019
jkbose question papers 10th class 2019
jkbose 10th class english paper 2019
jkbose old papers class 10

 

 

 

 
Class-10 Pre-Bose

2020

2018

2016

2015

2014

2013

2012

 
Class-10 Half-Yearly

2020

2019

 

 
Class-10 Unit-Test

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

 
Class-10 Mock-Test

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Follow us